KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: 

Adres: 

Telefon: 

E-posta: 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: Reparomax olarak, müşteri memnuniyetini sağlamak, satış sonrası destek hizmeti sunmak, talep ve şikayetleri değerlendirmek, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, siparişlerinizi işlemek ve iletişim faaliyetlerinde bulunmak gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda tarafımızca işlenecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, doğrudan sizin tarafınızdan sağlanabilir veya çeşitli yollarla otomatik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, açık rızanıza dayanarak veya kanunda belirtilen diğer hukuki sebeplere dayanarak işlenecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları: Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  6. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, işlenen verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talebinize ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru Hakkı: Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yazılı olarak başvurabilirsiniz.

Değişiklikler: bu metinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler yayınlandığı anda yürürlüğe girecektir.

Son Güncelleme Tarihi: 20.03.2024